Go back to tournament Pairings for Kratos73

Round Player 1 Faction Player 1 score Player 2 score Faction Player 2
1 Blair_o Chaos - Chaos Space Marines 14 6 Imperium - Astra Militarum Kratos73
2 loukas Tyranids 20 0 Imperium - Astra Militarum Kratos73
3 Tildus Imperium - Adeptus Mechanicus 13 7 Imperium - Astra Militarum Kratos73
4 Kratos73 Imperium - Astra Militarum 18 2 Imperium - Space Marines Ermite_Crabe